Pull Frame (POP UP) สำหรับงาน Exhibition ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ แบบหน้าตรงและแบบหน้าโค้ง ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานให้เหมาะสม ติดตั้งง่าย และสามารถประกอบได้โดยใช้บุคลากรเพียงคนเดียว มีกระเป๋า พร้อมล้อลาก

 

OPP-1A

Pull frame

Product size : 284 x 230 cm (3 x 2) 6.53 m2
359 x 230 cm (3 x 3) 8.26 m2
434 x 230 cm (3 x 4) 9.98 m2
509 x 230 cm (3 x 5) 11.71 m2
484 x 306 cm (4 x 5) 14.81 m2
Material : Metal
 

OPP-1B

Curve pull frame

Product size : 274 x 230 cm (3 x 2) 6.30 m2
344 x 230 cm (3 x 3) 7.91 m2
414 x 230 cm (3 x 4) 9.52 m2
484 x 230 cm (3 x 5) 11.13 m2
484 x 306 cm (4 x 5) 14.81 m2
Material : Alluminium
 

OPP-1C

Exclusive pull frame

Product size : 259 x 236 cm (3 x 2) 6.11 m2
333.5 x 236 cm (3 x 2) 7.87 m2
408 x 236 cm (3 x 4) 9.63 m2
482.5 x 236 cm (3 x 5) 11.39 m2
Material : Alluminium
 

OPP-1D

Pull frame

Product size : 274 x 230 cm (3 x 2) 6.30 m2
349 x 230 cm (3 x 3) 8.03 m2
424 x 230 cm (3 x 4) 9.75 m2
Material : โครงเหล็ก

OPP-1E

Curve pull frame

Product size : 264 x 230 cm (3 x 2) 6.07 m2
334 x 230 cm (3 x 3) 7.68 m2
404 x 230 cm (3 x 4) 9.29 m2
Material : โครงเหล็ก