สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลรูปแบบใหม่‹ นำเทคโนโลยีทางด้Œานคอมพิวเตอร์กราฟิกผสมกับจอภาพขนาดใหญ‹่ สามารถโชว์ภาพที่เป็šน วีดีโอ ภาพสไลด์และตัวอักษรวิ่งไปพร้Œอมกันบนหน้Œาจอ และสามารถนำไปปรับใช้Œตามสถานที่ต่‹างๆ ไม‹ว่‹าจะเป็šน โรงแรม รŒ้านอาหาร โรงพยาบาล ห้Œางสรรพสินค้Œา เป็šนตŒ้น

 

digital-signage-banner